Privacybeleid Shiatsu Praktijk Mook

Shiatsu Praktijk Mook is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid en houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens:

Shiatsu Praktijk Mook van Hans Mook

Locaties:
Vaart ZZ 123, 8426 AL Appelscha, tevens woonadres
Albertine Agnesplein 2A, 9717 EV Groningen

Telefoon: 0516 432774
Mobiel: 06 246 99 880
KvK: 01083163
Website: www.helendemassage.nl

 

Verwerking Persoonsgegevens

Praktijk Mook ontvangt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van mijn diensten en wanneer u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die ik verwerk:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld: shiatsu therapie of holistische massage
 • De kosten van het consult

 

Vertegenwoordiging minderjarigen

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.

2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken. Neem contact met mij op zodat ik deze informatie kan verwijderen.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een inschatting te kunnen maken of de behandeling bij uw vraag past
 • Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dat in het kader van de behandeling wenselijk is
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Mook gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Mook verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van praktijk Mook gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Mook.

Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van gegevens, dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen via de contactpagina op de website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Mook reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Praktijk Mook neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Mook.

 

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden. Het huidig beleid is voor het laatst bijgewerkt op 16 Februari 2024.